pardon a jeho riadková inzercia sa stali súčasťou Slovenského národného korpusu hneď pri jeho vzniku. O čo ide? Prečo nás to tak teší? Čo je korpus slovenského jazyka? Vysvetlenia priamo od autorov:

Korpus textov predstavuje špecifický súbor jazykových dát, ktorý sa buduje v elektronickej podobe a spracováva na vedecko-výskumné a učebné ciele.

  • Lingvisti na základe autentického jazykového materiálu opisujú predovšetkým významy a funkcie slov i ďalších jazykových prostriedkov.
  • Bežným používateľom môže korpus poslúžiť ako zdroj poznania reálneho fungovania jazykových prostriedkov.

Slovenský národný korpus Slovenský národný korpus je vedecko-výskumný projekt budovania elektronického korpusu textov súčasného slovenského jazyka so zameraním na písané texty. V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, kde sa SNK začal v r. 2002 budovať, sa tak realizuje významná fáza elektronizácie jazykovedného výskumu na Slovensku a pripravujú sa podmienky na počítačové spracovanie slovenčiny ako prirodzeného jazyka.